Trade,
import and export
+86-135-759-73071
Ru | Eng

Zhejiang markets

Other Yiwu markets:
Yiwu stock market
Yiwu sanitayware and stone market
Yiwu Auto accessories market
Zhaozhai lighters street Street
Shiqiaotou Interior Decoration Street
Xingzhong Accessories and Ornaments Street
Yiwu Xiawang Doors Street
Xiawang Hotel Equipment & Supplies City
Yiwu international production materials market


China Textile City(Shaoxing)
Honghe Sweater Market(Jiaxing)
China Technology Hardward City(yongkang)
China Oriental Silk Market (Wujiang)
Hangzhou Sijiqing Garment Market


Hangzhou silk city market
Hangzhou stone materials market
Hangzhou wholesale leather goods market
Yongkang hardward market
Jiaxing international wholesale electronic market
Huzhou children clothes market
Taizhou window cloth market
Taizhou small commodities wholesale market
Zhuji international trade city
Haining leather market